Inschrijven Groepslessen Uurrooster

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Focus Coaching bv.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FOCUS COACHING BV

Deze algemene voorwaarden en de huisregels van Focus Coaching BV zijn op de website terug te vinden of op te vragen aan de balie. Door inschrijving verklaart het lid de algemene voorwaarden en de huisregels gelezen te hebben en te aanvaarden, alsook een overeenkomst, hierna genoemd lidmaatschap of abonnement, met Focus Coaching BV te hebben afgesloten aan de navolgende voorwaarden.

Artikel 1 – Inschrijving

Focus Coaching BV omvat een personal trainingsconcept, groepslessen en fitness. Aanmelding voor elk van deze activiteiten vindt plaats door het inschrijvingsformulier volledig in te vullen en te handtekenen door beide partijen. Door het inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart het lid dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij hiermee akkoord gaat.  Jongeren onder de 16 jaar mogen uitsluitend sporten onder begeleiding van een volwassene en met toestemming van ouders of voogd. Na inschrijving wordt tegen een administratieve kost van  € 30 een  toegangskaart aan het lid overhandigd.  Bij het verliezen van een toegangskaart wordt er een kost aangerekend van € 10 voor het aanmaken van een nieuwe toegangskaart.

Artikel 2 – Betalingsvoorwaarden

De betaling van de verschuldigde bedragen dient per overeengekomen termijn bij vooruitbetaling te worden voldaan en wel uiterlijk bij het begin van een nieuwe termijn. Betaling dient te geschieden via domiciliëring of via betaling aan de balie. In geval van betaling via domiciliëring dient het lid een mandaat voor een SEPA Europese domiciliëring in te vullen, te ondertekenen en dit document uiterlijk op het ogenblik van de ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst over te maken aan Focus Coaching BV. Door ondertekening van voornoemd mandaat geeft het lid de toestemming aan Focus Coaching BV om opdrachten te sturen aan de betalingsdienstaanbieder van het lid volgens de opdrachten van Focus Coaching BV. Indien de debitering wordt geweigerd door de betalingsdienstaanbieder van het lid of indien het lid de terugbetaling van de gedebiteerde transactie eist van zijn betalingsdienstaanbieder wordt het lid in gebreke gesteld om het uitstaande saldo binnen de 14 dagen van de maand te vereffenen. Hiervoor wordt 10 euro administratiekosten aangerekend. Indien het lid nog steeds in gebreke blijft om het openstaand saldo integraal aan te zuiveren binnen de 14 dagen na hiertoe te zijn in gebreke gesteld, wordt € 15 administratiekosten in rekening gebracht per keer dat de betalingsdienstaanbieder van het lid de debitering weigert. Indien het lid nalaat gedurende 1 maand de verschuldigde bedragen te betalen, zal het lid een bijkomende, forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 50 en 15% verwijlinteresten, onverminderd het recht van Focus Coaching BV om andere schade die ze kan bewijzen te vorderen en wordt de vordering ter incasso of aan een raadsman ter invordering overgemaakt. Alle eventuele kosten  welke door Focus Coaching BV worden gemaakt teneinde nakoming van verplichting van de deelnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de sporter. Daarenboven kan Focus Coaching BV wegens niet nakomen van de betaalverplichtingen de inschrijver de toegang tot de vestiging ontzeggen en de overeenkomst laten ontbinden (minnelijk of gerechtelijk).

Artikel 3 – Duur van de overeenkomst en wijze van beëindiging

Een lidmaatschap bij Focus Coaching BV is in beginsel een overeenkomst van bepaalde duur voor de periode zoals vermeld in het inschrijvingsformulier dewelke slechts opzegbaar is tegen de einddatum van de overeenkomst. Bij ontbreken van opzeg tegen de einddatum ontstaat een overeenkomst van onbepaalde duur aan dezelfde voorwaarden dewelke door beide partijen opzegbaar is aan de balie, via mail (info@focuscoaching.be) of met aangetekend schrijven en een opzegperiode van minimum één maand. Opzegbrieven dienen door het lid gericht te worden aan Focus Coaching BV, Weeldestraat 156, 2381 Weelde. De opzegperiode gaat slechts in de eerste van de maand volgend op die van de opzegbrief (poststempel is bepalend). Alle verschuldigde betalingen dienen vereffend te zijn vooraleer een rechtgeldige opzeg door het lid kan worden gegeven. Indien het lid een vroegtijdige opzegging aanvraagt voordat de volledige termijn en betaling in orde zijn, worden de verstreken periode aanzien en verrekend als maandabonnementen.

Focus Coaching behoudt zich het recht voor om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag of negeren van instructies van de aangestelde van Focus Coaching BV het lidmaatschap onmiddellijk te beëindigen waarbij eventuele batige saldi op de lidgelden aan Focus Coaching verworven blijven ten titel van schadevergoeding, onverminderd het recht van Focus Coaching om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

Artikel 4 – Openingstijden en wijzigingen

Focus Coaching BV behoudt zich het recht voor om onder andere de openingstijden,  tarieven,  algemene voorwaarden, aanbod groepslessen, huisregels,… te wijzigen zonder dat hiervoor een compensatie kan gevraagd worden. De openingstijden zijn geafficheerd aan de ingang;  op feestdagen (kerst- en nieuwjaarsperiode) en/of een periode van minstens zeven dagen in de zomerperiode zal de vestiging van Focus Coaching gesloten zijn zonder dat zulks aanleiding geeft tot aanpassing van de lidgelden. Elke wijziging wordt tevens onmiddellijk van toepassing op alle bestaande abonnementen.

Artikel 5 – Risico en aansprakelijkheid

Het gebruik maken van de apparatuur of het betreden van het gebouw is geheel voor eigen risico van het lid. Focus Coaching BV streeft naar een degelijk onderhoud van het gebouw en de toestellen doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen aan het door haar ter beschikking gesteld materieel. Focus Coaching BV, zijn medewerkers of aangestelde aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade als gevolg van ongeval of letsel van het lid. De deelnemer dient te beschikken over een goede gezondheid en dient zich in geval van twijfel omtrent zijn/haar gezondheidstoestand, voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met Focus Coaching BV, medisch te laten keuren. Ieder lid draagt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn/haar fysieke gesteldheid. De fitness coaches zijn geen medici en geven slechts indicatieve aanwijzingen zonder medische verantwoordelijkheid; niettemin dienen de instructies van de coaches strikt te worden gevolgd o.a. indien zij aan een lid bepaalde beperkingen voorstellen. Minderjarigen zullen steeds onder toezicht van hun ouders of door deze aangestelde begeleiders moeten blijven en op geen enkele wijze enige storing aan andere leden mogen veroorzaken; Focus Coaching BV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade aan of door deze minderjarigen. Focus Coaching BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het lid. Dit voor zowel binnen het centrum als op de parking. Het lid kan wel aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht aan eigendommen van Focus Coaching BV of van haar aangestelde.

Artikel 7 – Contact

Het is mogelijk dat de deelnemer benaderd wordt, telefonisch, per e-mail of anderszins, zodat Focus Coaching BV de mogelijkheid heeft de deelnemer gemotiveerd en betrokken te houden om zijn/haar gezondheidsdoelen te (blijven) behalen. Focus Coaching BV gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens van 8 december 1992.

Artikel 8 – Terugbetaling

Abonnementen of beurtenkaarten kunnen nooit terugbetaald worden en zijn nooit overdraagbaar aan derden. Elk lid heeft recht op een onderbreking (schorsing of  “bevriezing”) van een lopend abonnement gedurende een termijn van twee weken. Mits voorlegging van een doktersbriefje kan deze termijn uitzonderlijk worden verlengd. Tijdens de blokperiode en tijdens de examenperiode van januari en juni kunnen studenten een extra bevriezing van maximum 2 weken aanvragen. Elke bevriezing van het abonnement dient op voorhand  te worden gemeld.

Beurtenkaarten moeten na 5 maanden steeds opnieuw geactiveerd worden indien niet alle beurten opgenomen zijn, anders vervallen de beurten. Niet opgebruikte beurten worden niet terugbetaald. Sporters met een beurtenkaart die niet komen opdagen en/of hun afwezigheid niet verwittigen verliezen bij de 1ste no show 1 beurt. Na de 3 de no show wordt de beurtenkaart gedeactiveerd. Lessen kunnen geannuleerd worden wegens afwezigheid lesgever, te weinig deelnemers (minimaal 5), onvoorziene omstandigheden…dit is buiten onze wil en geven geen recht op een compensatie.

Cadeaubonnen, gratis beurten/maanden,….dienen opgenomen te worden in het jaar van toekenning, zoniet vervallen ze.

Artikel 9 – Sponsoring

Het is uitdrukkelijk verboden om kleding te dragen met vermelding van andere bedrijven die in concurrentie zijn met de hoofdactiviteiten van Focus Coaching BV en haar partners. Of promotie te maken op eniger wijze van concurrerende bedrijven, activiteiten,…  zonder schriftelijke toelating van Focus Coaching BV.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Focus Coaching BV, zullen worden beslecht door de rechtbanken van het arrondissement van Turnhout.

Artikel 11 – Gedragscode

Focus Coaching BV hanteert de gedragscode van de fitness sector. Deze kan volledig nagelezen worden op de website van de FOD economie